PHẦN MỀM TRẠM TRỘN

PHẦN MỀM TRẠM TRỘN

| |Dịch vụ
 

Phần mềm

TTSmartBP Local Phần mềm điều khiển và quản lý trạm trộn cài đặt cho PLC, PC và HMI Bộ  

21.600.000 đ

(Đã VAT)

TTSmartBP Online

Quản lý số liệu tập chung 

(Khởi tạo )

Bộ  

27.000.000 đ

(Đã VAT)

TTSmartTS Local Phần mềm điều khiển và quản lý trạm trộn cài đặt cho PLC, PC và HMI (Ngoài) Bộ  

10.800.000 đ

(Đã VAT)

  Chi phí thuê bao máy chủ, dịch vụ bảo trì từ xa trạm trộn 1 năm Trạm  

3.240.000 đ

(Đã VAT)

  Chi phí thuê bao máy chủ, dịch vụ bảo trì từ xa cân ô tô 1 năm Trạm  

1.080.000 đ

(Đã VAT)