Bộ phần mềm điều khiển và quản lý trạm trộn - TTSmartBP

Bộ phần mềm điều khiển và quản lý trạm trộn - TTSmartBP

| |Tin tức

TT

TÍNH NĂNG

MÔ TẢ

I

Phần mềm tại trạm – TTSmartBP Local

  • Chạy trên nền Windows 10.
  • Ngôn ngữ phát triển: C#, dotNET
  • Cơ sở dữ liệu: SQL server hoạt động ổn định và tính bảo mật cao

Phân quyền đăng nhập

Người dùng đăng nhập vào phần mềm phải có tài khoản và mật khẩu. Ở các cấp độ khác nhau thì được quyền truy cập các chức năng theo cấp độ. Các cấp độ truy cập có thể chia nhiều cấp tùy chỉnh, mặc định gồm các cấp:

  • Chủ doanh nghiệp.
  • Quản lý (trạm trưởng).
  • Vận hành

2

Nhập dữ liệu

Các thông số vận hành, thông tin của đơn hàng dễ dàng nhập vào phần mềm, lưu trữ và sử dụng nhiều lần

 

Thông tin trạm trộn

Có thể thay đổi thông tin về mã trạm trộn, tên công ty, địa điểm trạm trộn dễ dàng

 

Cửa vật liệu

Khởi tạo cửa vật liệu bao gồm số cửa vật liệu, tên cửa vật liệu theo cấu hình trạm và thứ tự thực tế

 

Chỉnh cân – Calib

Người được cấp mật khẩu để truy cập tính năng này. Sau khi đăng nhập vào có quyền chỉnh cân (calib) cân tĩnh của các cân.

 

Thông số chạy

Người được cấp mật khẩu để truy cập tính năng này. Sau khi đăng nhập vào có quyền thay đổi các thông số chạy của các cân và các cụm khác như (băng tải, gầu, phễu trung gian…)

 

Cấp phối

Có thể nhập không giới hạn số lượng các mác trộn

 

Khách hàng

Có thể nhập không giới hạn số lượng mã, tên khách hàng

 

Dự án

Có thể nhập không giới hạn số lượng mã, tên dự án, địa điểm xây dựng và hạng mục

 

Xe trộn

Có thể nhập không giới hạn số lượng mã, biển số xe, tên lái xe

 

Nhân viên

Có thể nhập không giới hạn số lượng mã, tên nhân viên kinh doanh, điện thoại

 

Phụ gia

Có thể nhập không giới hạn số lượng mã, tên phụ gia

 

Đặt hàng

Dễ dàng tạo không giới hạn các đơn hàng bằng cách chọn các các thông tin đã nhập (cấp phối, khách hàng, dự án, nhân viên kinh doanh) và thêm thông tin về số lượng đặt hàng

3

Hoạt động

 

 

Chế độ

Trạm trộn có thể chạy ở chế độ tự động, bán tự động và bằng tay

 

Giao diện vận hành

Sinh động, thân thiện, hiển thị đầy đủ thông số các cân, trạng thái hoạt động của các thiết bị, cảnh báo các lỗi.

 

Chạy tay trên giao diện

Giao diện phần mềm cho phép vận hành có thể thể dùng chuột click để ra lệnh cân, chạy dừng các thiết bị ngay trên phần mềm thay vì nút bấm, công tắc trên bàn điều khiển.

 

Kiểm tra lỗi logic

Vận hành dễ dàng kiểm tra trạng thái lỗi do ở bước nào chưa đảm bảo dẫn tới bước đang chạy bị dừng hoặc chưa chạy.

 

Bù độ ẩm

Phần mềm tự động tính toán bù độ ẩm (thêm cốt liệu, giảm nước) khi vận hành nhập % độ ẩm trên giao diện hoặc phần mềm đọc giá trị % độ ẩm từ đầu đo độ ẩm (nếu trạm trộn có)

 

Bù sỏi

Phần mềm tự động tính toán bù sỏi (thêm cát, giảm đá) khi vận hành nhập giá trị % bù sỏi trên giao diện vận hành.

 

Định lượng

Tự động cân đảm bảo sai số ≤ 1%, tự động cân bù khi thiếu quá sai số cho phép, cảnh báo lỗi và dừng các khâu tiếp theo khi cân vượt mức sai số cho phép, chỉ chạy tiếp khi vận hành bấm nút chấp nhận sai số.

 

Lưu giá trị cân tay

Phần mềm ghi nhận và lưu số liệu cân tay cả ở chế độ bán tự động hoặc bằng tay hoàn toàn.

 

Lưu giá trị cân khi không có máy tính

Phần mềm sẽ lưu số liệu chạy qua cân ngay cả khi không bật máy tính, số liệu lưu tối đa được 30 mẻ trộn, mẻ thứ 30 là khối lượng tổng của mẻ thứ 30 cộng với tất cả các mẻ tiếp theo. Khi chạy lại phần mềm trên máy tính, số liệu sẽ tự động lưu lại trên máy tính.

 

Thứ tự xả cửa cốt liệu

Vận hành có thể đặt thứ tự xả và thời gian trễ xả của các cửa cốt liệu để đảm bảo dòng liệu đều

Viết bình luận